קול קורא לתמיכה במחקרים שעוסקים בחקר הרב תרבותיות והמגוון

3 ינואר, 2021

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים

 

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון באוניברסיטה העברית נועד בין היתר לקדם מחקרים הבוחנים את היתרונות והקשיים של חברה מגוונת, המורכבת מתרבויות, רקעים והשקפות עולם שונות, וכן את ההזדמנויות והאתגרים הנוגעים לקידום מגוון בחברה. ציבור החוקרות והחוקרים מוזמן להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שיחלו בשנת הלימודים תשפ״א.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי חוקרים.ות שהם אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, במסלול הנלווה או במסלול עמיתי.ות הוראה. הבקשות תכלולנה:

א. פרטי החוקרים הנוטלים חלק במחקר;

ב. תיאור המחקר המבוקש, לרבות רקע מדעי, מטרות המחקר, המתודולוגיה שבה הוא ייערך והפרסומים שהוא כבר הניב וצפוי להניב (עד 3 עמודים);

ג. קורות-חיים ורשימת פרסומים של החוקרים, או קישורית לאתר שבו מצויים מסמכים אלה;

ד. השימוש המיועד בתקציב המחקר המבוקש;

ה. מכלול תקציבי המחקר העומדים לרשות החוקר לצורך המחקר מושא הבקשה ולצורך מחקרים אחרים, לרבות כספי "החזרים";

ו. מקורות אחרים שאליהם פנה החוקר, או שאליהם יש כוונה לפנות, לצורך מימון המחקר מושא הבקשה;

ז. מידע מלא על תקציבי מחקר שהחוקר קיבל מהמרכז בשנים קודמות ואשר טרם נוצלו.

ח. תקופת המחקר – ניתן יהיה לנצל את כספי המחקר עד סוף שנת 2021.

בשקילת בקשות להשתתפות במימון מחקרים, יובאו בחשבון השיקולים הבאים:

א. התרומה המצופה לקידום המחקר בתחום המגוון והרב-תרבותיות;

ב. מקורות מימון נוספים – תינתן עדיפות למחקרים שהוגשה בקשה למימון שלהם ממקורות נוספים. ההחלטה תתחשב במימון שניתן או שיינתן מאותם מקורות ובכלל תקציבי המחקר העומדים לרשות החוקר;

ג. השתתפות תלמידי.ות מחקר – תינתן עדיפות למחקרים שבהם נוטלים חלק תלמידי.ות מחקר באוניברסיטה העברית.

הוועדה האקדמית של המרכז תקבע את גובה הסכום שיוקצה לכל מחקר, וזאת בהתאם להערכת ההוצאות הנדרשות לביצוע המחקר. התקציב העומד לרשות המרכז מוגבל ולכן גובה מענק לא יעלה על 3,000 דולר.

חוקרים.ות שלא ינצלו את מלוא תקציב המחקר שלהם.ן בשנת הלימודים תשפ"א יוכלו לבקש לנצלו בשנת תשפ"ב, אולם אם זכו במענק מחקר מקרן חיצונית, לא תתאפשר הארכה כאמור. רשאים להגיש בקשות גם ממלאי תפקידים במרכז ואנשים המשתפים עמם פעולה במחקר. במקרה כזה, לא ישתתפו החברים הנוגעים בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

קבלת מימון מהמרכז מהווה התחייבות לציין את המימון בפרסומים שיניב המחקר ולדווח על פרסומים אלה למרכז. בנוסף, קבלת מענק מהמרכז מהווה התחייבות להציג את המחקר במסגרת אחת מפעילויות המרכז (דוגמת כנס, וובינר, וכיוצא בזה).

יש להגיש את הבקשות עד ליום 20 בינואר 2021. ההחלטות על השתתפות במימון מחקרים תתקבלנה ותימסרנה למבקשים סמוך לאחר מכן.

יש לשלוח את הבקשות באמצעות דואר אלקטרוני diversity@mail.huji.ac.il, עם העתק למנהלת המרכז, דר׳ נטע ברק-קורן (barakcorren@huji.ac.il).