מלגות | منح

 

מלגות לתלמידי דוקטור | منحتين دراس ّيتين لطلا ّب الدكتوراه

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון מציע שתי מלגות לתלמידי דוקטור שתחום המחקר שלהם קשור ברב תרבותיות.

مركز أبحاث التعددي ّة الثقاف ّية والتن ّوع يعرض منحتين دراس ّيتين لطلا ّب الدكتوراه ممن تعنى ابحاثهم بالتعددية الثقافية.

להרחבה.

מלגות פוסט דוקטורט | منحة دراس ّية لباحث/ة ما بعد الدكتوراه 

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון מציע מלגת פוסט דוקטורט לחוקר/ת שתחום המחקר שלה/ו עוסק ברב תרבותיות.

مركز أبحاث التعددي ّة الثقاف ّية والتن ّوع يعرض منحة دراس ّية لباحث/ة ما بعد الدكتوراه يعنى مجال بحثه/ا بموضوع التعددية الثقافية. 

להרחבה.